We will be saved

•August 11, 2007 • Leave a Comment

Thurisazehwaz sowulouruznauthiz sowuloteiwazraidoehwazansuzkenazsowulo
Ansuzcenazraidoothilasowulo thurisazehwaz sowulokenazyem
Isateiwaz raidoisasowuloehwazsowulo ansuznauthizdagaz fehuansuzlaguzsowulo
Sowalazansuzteiwazehwazraidoisainguz
Isanauthiz teiwazothila thurisazehwaz sowuloehwazansuz
Ansuznauthizdagaz Isa dagazeihwaz.

Isa wunjoisasowalaz Isa kenaznauthizehwazwunjo wunjohagalazyem
Isa wunjoisasowalaz Isa cenazuruthilalaguzdagaz
Chanezansuznauthizgeboehwaz isateiwaz ansuzlaguz
Sowuloansuzvunjaehwaz isateiwaz ansuzlaguz
Berkanouruzteiwaz Isa cenazansuznauthizothilateiwaz.

Thurisazehwazsowuloehwaz thurisazisainguzsowulo
Ansuzraidoehwaz raidoehwazansuzlaguz
Isa hagalazansuzvunjaehwaz sowuloehwaznauthiz thurisazehwazmannuz
Isa hagalazansuzvunjaehwaz
Fehuehwazlaguzteiwaz thurisazehwazmannuz ansuzlaguz
Sowuloothila raidoehwazansuzlaguz.

Sowuloothilanauthizehwazraido othilaraido laguzansuzteiwazehwazraido
Yemuruthila wunjoisalaguz kenaznauthizothilawunjo thurisazehwazmannuz
Thurisazehwaz Geboothiladagazsowulo othilafehu Othilalaguzdagaz
Thurisazehwaz Dagazehwazmannuzothilanauthizsowulo
Thurisazehwaz Ansuznauthizgeboehwazlaguzsowulo
Thurisazehwaz Vunjaothilaisadagazehwazraidosowulo
Ansuzlaguz othilafehu thurisazehwazmannuz.

Thurisazehwazyem ansuzradioehwaz fehuraidoothilamannuz
Thurisazehwaz sowuloteiwazansuzraidosowulo
Thurisazehwaz sowuloperthohagalazehwazraidoehwazsowulo
Thurisazehwaz pertholaguzansuzcenazehwazsowulo
Berkanoehwazyemothilanauthizdagaz ansuzlaguz
Thurisazansuzteiwaz isasowulo berkanoehwazyemothilanauthizdagaz.

Fehuehwazansuzraido nauthizothila Ansuznauthizgeboehwazlaguzsowulo
Wunjoehwaz wunjoisalaguz berkanoehwaz sowuloansuzvunjaehwazdagaz.

Advertisements